Izvēlēties valodu:

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) paredz internetveikala ricberry.com (turpmāk – E-veikals) lietošanas kārtību. Noteikumus piemēro, kad Pircējs pasūta un pērk E-veikalā piedāvātās preces vai citādi izmanto E-veikala pakalpojumus.

1.2. Pārdevējs ir SIA “RICBERRY” (reģistrācijas Nr. 41203039718, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV41203039718, juridiskā adrese: “Dižoga”, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623).

1.3. Pircējs ir fiziska persona, kas iepērkas E-veikalā vai izmanto citus E-veikala pakalpojumus. Izmantot E-veikalu un tajā iepirkties ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kas sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa.

1.4. Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības iepirkties E-veikalā.

1.5. Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments. Līgums ir uzskatāms par noslēgtu, kad Pircējs pasūta preces E-veikalā, Noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksā par precēm un pa e-pastu saņem Pārdevēja apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts un maksājums ir saņemts.

1.6. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces E-veikalā, ja Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai kādai to daļai, viņš nav tiesīgs pasūtīt preces E-veikalā. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.

1.7. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam iepērkoties E-veikalā, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.

1.9. Ievērojot E-veikala sistēmas tehniskās iespējas, Pārdevējam ir tiesības ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu.

1.10. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos E-veikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto E-veikalu, pārkāpjot Noteikumus, mēģina kaitēt E-veikala darba stabilitātei vai drošībai.

1.11. Rodoties būtiskiem apstākļiem, Pārdevējs ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt E-veikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam.

 

2. Reģistrācija un personas datu apstrāde

2.1. Lai varētu izmantot E-veikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir jāreģistrējas E-veikalā, aizpildot reģistrācijas anketu. Reģistrācijas anketā ir obligāti jānorāda šādi Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, kurā tiks piegādātas preces, tālruņa numurs, citi preču piegādei svarīgi dati.

2.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai reģistrācijas anketā sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie ir nekavējoties jāatjauno. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).

2.3. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt datus vai atcelt savu reģistrāciju. Atceļot reģistrāciju, Pircējs vairs nevar izmantot E-veikalu un tajā iepirkties. Pircējs var atkal iepirkties, tikai no jauna reģistrējoties E-veikalā.

2.4. Reģistrējoties Pircējs iegūst individuālus piekļuves datus (lietotājvārdu un paroli). Pircējs apņemas tos uzglabāt drošā vietā un neatklāt trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par viņam sniegto pievienošanās datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību (datu sniegšanu, veiktajiem preču pasūtījumiem u.c.), kas tiek veikta E-veikalā, pievienojoties ar individuālu Pircēja vārdu un paroli. Ja E-veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pievienojas E-veikalam tīmeklī, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti E-veikala vietnē (ricberry.com).

2.5. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības, citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

2.6. Pircēja personas dati tiks izmantoti, identificējot Pircēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, administrējot parādsaistības, veicot citas no pirkuma līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus E-veikala pakalpojumus.

2.7. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot E-veikala administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma veikšanu un izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs neatklās Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot iepriekš šajā punktā minētos Pārdevēja partnerus, kā arī Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.

2.8. Pārdevējs statistikai var izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus, t. i., datus par iegādātajām precēm. Šādi statistikas dati tiks atlasīti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta Pircēja personas identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.

2.9. Ja Pircējs vēlas saņemt Pārdevēja vai viņa partneru paziņojumus vai citus Pircējam noderīgus piedāvājumus, reģistrācijas anketā ir iespējams atzīmēt, ka šādus paziņojumus vai piedāvājumus Pircējam var sūtīt. Ja Pircējs to nevēlas, Pārdevējs neizmantos Pircēja personas datus mārketingam un Pircējam nesūtīs reklāmas un informatīvos ziņojumus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Pircēja veikto pasūtījumu.

2.10. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi. Pircēja reģistrācijas E-veikalā laikā sniegtie personas dati tiks glabāti divus gadus pēc Pircēja pēdējās pievienošanās E-veikala sistēmai. Dati, kas sniegti, iegādājoties preces vai ir nepieciešami līguma saistību izpildei, tiks glabāti nopirkto preču visu garantijas laiku, bet ne mazāk kā divus gadus kopš preču piegādes. Dati, kas nepieciešami parādsaistību kārtošanai, tiks glabāti līdz parāda piedzīšanai, bet ne ilgāk kā desmit gadus. Dati tiešā mārketinga mērķiem tiks glabāti divus gadus pēc Pircēja pēdējās pievienošanās E-veikala sistēmai. Kad personas dati vairs nebūs vajadzīgi apstrādei vai beigsies noteiktais glabāšanas laiks, tie tiks droši iznīcināti.

2.11. Iesniedzot attiecīgu lūgumu Pārdevējam, Pircējam ir tiesības iepazīties ar Pārdevēja apstrādājamiem Pircēja personas datiem un ar veidu, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, pieprasīt apturēt savu personas datu apstrādi (izņemot to glabāšanu), ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu vai Noteikumus.

 

3. Preču cenas, samaksas kārtība un termiņi

3.1. Preču cenas E-veikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro ar iekļautu PVN. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā E-veikalā pasūtījuma apmaksas brīdī.

3.2. Pircējs norēķinās par precēm priekšapmaksas veidā, izmantojot E-veikalā norādītos apmaksas veidus.

3.3. Tikai saņemot maksu par precēm un piegādes maksu, tiek izpildīts pasūtījums un noteikts preču piegādes termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta un ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos. Preču un piegādes cenā ir iekļauts PVN.

3.4. Pārdevējs ir tiesīgs, nepaziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu, ja Pircējs nav to apmaksājis.

3.5. Pircējs E-veikala sadaļā “Pirkumu vēsture” var atrast un izdrukāt rēķinus par visiem veiktajiem pirkumiem. Rēķinos tiek norādītas izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, preču galējā cena, ietverot visus nodokļus, kā arī piegādes maksa.

 

4. Preču komplektēšana un piegāde

4.1. Preces tiek piegādātas visa Latvijā. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis (kurjers), ka arī var izvēlēties piegādi ar Pasta Staciju.

4.2. Par preču piegādi jāmaksā piegādes maksa, kas ir norādīta pasūtīšanas brīdī.

4.3. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā mērā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja Pircēju apkalpojošajā veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt preces vai piegādāt mazāku preču daudzumu.

4.4. Naudu par Pircēja apmaksātajām, bet Pārdevēja nepiegādātajām precēm atmaksā Pircēja norādītajā bankas kontā septiņu darbdienu laikā pēc sūtījuma piegādes.

4.5. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē vai uz norādīto pakomātu. Pircējam ir jāpieņem preces pašam. Ja pasūtītās preces saņems nevis Pircējs pats, bet cita persona, pasūtījumā ir jānorāda saņēmēja vārds un uzvārds.

4.6. Ja Pircēja pasūtījumā norādītajā piegādes adresē Pircējs vai saņēmējs nav atrodams, Pārdevējam ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošajai pilngadīgajai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

4.7. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai saņēmējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi), bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, atskaitot piegādes maksu. Ja pasūtījuma veikšanas laikā Pircējam tika piešķirta atlaide par piegādi, bet preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs patur tiesības ieturēt no Pircējam atpakaļ atmaksājamās summas pilnu piegādes maksu (kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī).

4.8. Pārdevējs piegādā Pircējam preces pasūtījumā izvēlētajā laika posmā. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs nekavējoties sazinās ar Pircēju un saskaņo piegādes laiku.

4.9. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

4.10. Preču piegādes laikā Pircējs kopā ar Pārdevēja pārstāvi (kurjeru) pārbauda sūtījuma stāvokli un atbilstību pasūtītajam. Pircējs ar savu parakstu apliecina sūtījuma preču kvalitātes un apjoma atbilstību.

4.11. Ja Pircējs pamana, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplīsusi iepakojuma uzlīme, sabojāts iepakojums vai ir cits ārējs bojājums), viņam tas ir jāieraksta piegādes dokumentā (Pārdevēja eksemplārā). Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgi un bez bojājumiem.

4.12. Ja preču saņemšanas laikā Pircējs pamana, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtītajam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam tas ir jāieraksta piegādes dokumentā (Pārdevēja eksemplārā) un jāapliecina ar parakstu, kā arī nekavējoties jāinformē Pārdevējs, nosūtot attiecīgo ziņojumu uz piegādes dokumentos norādīto e-pasta adresi info@ricberry.com. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgi un piegādātās preces atbilst pasūtījumam.

 

5. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

5.1. Visu E-veikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.

5.2. Pārdevējs neatbild par to, ka E-veikalā esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai Pircēja datora monitora īpatnību dēļ.

5.3. Preces tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz to derīguma termiņa beigām.

 

6. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atdošana atpakaļ

6.1. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja tiek piegādātas pārtikas preces, dzērieni vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;

6.2. Prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, kā arī pašu neatbilstošo preci Pircējs iesniedz, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”.

 

7. Informācijas apmaiņa

7.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

7.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot E-veikala sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

 

8. Beigu noteikumi

8.1. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

8.2. Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

8.3. Strīdus risina sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, strīdus risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Jūsu grozs ir tukšs.
Kopā
€0,00